More Information


Through one decade of development, our alumni have spreaded all over the world. In order to build a strong tie between the school and our graduates, SMD Alumni Association was founded in April 2014.

 

The council of SMD Alumni Association

Chair

Jie Wei

Vice Chair

Chao Chen; Bin Huang; Dongmei Liu;  Ruixian Yang

Secretary

Yu Guo

Vice Secretary

Shi Chen

Executives

Wei Yu; Yuliang She; Bin Huang; Junjie Zhu;Jie Guo;Yiping Zhang; Shujia Zhang; Ren Wang; Zhen Huang; Rong Luo; Jing Shen; Hui Jin; Jingxian Wu; Guangji Hu; Jingjing Zheng.